ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR VID STÄDABONNEMANG

Dessa allmänna villkor (nedan ”Allmänna villkoren”) är en del av det avtal (nedan ”Avtalet”) som träffats mellan privatkund (nedan ”Kunden”) och Ackord Städ AB, org. nr 559316-2117 (nedan ” Ackord Städ AB”) avseende städabonnemang för städuppdrag i Kundens bostad.

Konsumenttjänstlagen innehåller regler om rättigheter och skyldigheter i relationen mellan konsumenter och en näringsidkare. I den mån de allmänna villkoren innehåller bestämmelser som till nackdel för Kunden avviker från tvingande regler i konsumenttjänstlagen, är bestämmelsen ogiltig.

I den mån det föreligger konflikt mellan Avtalet och Allmänna villkoren, ska Avtalet äga företräde.

1. Städning och omfattning

Ackord Städ AB åtagande enligt Avtalet förutsätter att uppgifter lämnade av Kunden rörande städobjektet är korrekta. Om Ackord Städ AB inte innan tecknande av Avtalet har undersökt städobjektet vid platsbesök, har Ackord Städ AB rätt att justera priset för städningen enligt Avtalet för det fall det visar sig att de uppgifter som lämnats av Kunden om städobjektet avviker från verkliga förhållanden.

Städningens omfattning, utförande och närmare föreskrifter såsom städtider, frekvenser m.m. som kan gälla för städabonnemanget, framgår (i förekommande fall) av Avtalet och städinstruktion. Ackord Städ AB ska utföra städningen fackmässigt och enligt Avtalet och Allmänna villkoren.

Justeringar i städinstruktionen kan ske före den tredje städningen i uppdraget. Sådana justeringar ska antecknas och tilläggas i instruktionen som hör till Avtalet.

Städinstruktion med eventuella justeringar är gällande under hela avtalstiden. Endast mindre justeringar vid enstaka tillfällen är möjliga, i mån av tid.

2. Pris och betalning

Städuppdraget utförs på löpande räkning där Ackord Städ AB tar betalt enligt vid var tid gällande prislista (se aktuella prislista på hemsida).

Eventuellt tillkommande uppdrag (t.ex. fönsterputs, grovstädning och flyttstädning) debiteras särskilt, enligt löpande räkning och vid var tid gällande prislista för tjänsten ifråga, om inte annat skriftligen avtalats.

Fakturering sker månadsvis för städning under innevarande månad, med trettio (30) dagars betalningsvillkor. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med en räntesats som med 10 procentenheter överstiger referensräntan enligt räntelagen. Ackord Städ AB har därutöver rätt att vid betalningsdröjsmål ställa in fortsatt städarbete, samt utöva andra påföljder i enlighet med Konsumenttjänstlagen. För betalningspåminnelser samt inkassokrav tillkommer avgifter enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Fakturan skickas via e-mail om inte annat framgår av Avtalet. Det åligger Kunden att meddela Ackord Städ AB vid byte av e-mailadress. Vid försummelse i detta hänseende kvarstår Kundens ansvar enligt stycket ovan.

Vid utskick av faktura per brev/post av pappersfaktura tillkommer särskild fakturaavgift på 10 kronor per faktura.

Eventuella invändningar mot fakturan ska ske senast tio (10) dagar efter mottagande av fakturan.

3. Dag och tid för städning

Städvecka och städtid enligt Avtalet är fast och kommer att vara gällande under hela avtalstiden. Byte av dag och tid får endast ske efter skriftlig överenskommelse med arbetsledaren. Kunden är medveten om att byten av städtider är svåra att genomföra och att det är därför av stor vikt att överenskommen städtid kan hållas.

I abonnemanget ingår inte städning på allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton etc. Då städdag infaller på en sådan dag har Ackord Städ AB rätt att förlägga städningen till annan dag. Kunden ska informeras om vilken dag städningen flyttas till.

4. Tidsåtgång

I Avtalet överenskommen städtid utgör en uppskattning av tidsåtgången, som förutsätter att Kunden har en regelbunden städning minst var fjärde vecka. Tidsåtgången är vidare beroende av faktorer såsom hur utrymmena är möblerade, om det finns barn eller djur i hushållet, graden av nedsmutsning etc.

Om avtalad tidsåtgång inte räcker till för att få ett fullgott resultat ska Ackord Städ AB ta upp dialog med Kunden härom. Om en lösning i samförstånd inte går att nå som resulterar i att fullgott städresultat kan uppnås på överenskommen tid (t.ex. genom tidsökning eller åtgärder från Kundens sida för att underlätta städarbetet), har Ackord Städ AB rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande då Ackord Städ AB inte åtar sig städuppdrag som inte går att utföra med fullgott resultat. Brister i städningen som hänför sig till otillräcklig tidsåtgång enligt det sagda är inte att anse som fel i den utförda tjänsten.

Det är inte möjligt att exkludera överenskomna moment i städningen eller ytor/utrymmen i städobjektet, i syfte att minska tidsåtgången.

5. Avbokning under avtalstiden

Kostnadsfri avbokning av städning kan ske högst två (2) gånger per varje sexmånadersperiod. Om avbokning sker därutöver utgår full ersättning även om städningen inte utförs. Detta gäller alla avbokningar oavsett orsak.

Avbokning ska, för att vara kostnadsfri, ske senast 72 timmar innan städningens påbörjan, per mail till info@ackordstad.se. Vid avbokning ska kunden tydligt ange kundnamn, städdag samt anledning till avbokningen.

Avbokning gjord senare än 72 timmar innan städningens påbörjan debiteras med fullt pris; skyldighet för Ackord Städ AB att utföra städningen föreligger dock inte såvida Kunden inte återtar avbokningen och Ackord Städ AB åtar sig att utföra städningen trots gjord avbokning.

Undantag från ovansagda gäller akuta avbokningar utanför Kundens kontroll och som medför att städning inte går att utföra, t.ex. sjukdom där Kunden på grund av smittorisk inte kan ta emot städpersonalen. Avbokning kan i sådana fall göras kostnadsfritt senast 24 timmar innan städningens påbörjan, på samma sätt som nämnts i stycke ett ovan.

Avbokning kan inte göras per telefon.

8. Sjukdom hos städpersonal

Sjukdom hos ordinarie personal för städuppdraget hos Kunden, medför rätt för Ackord Städ AB att ställa in städning (givetvis utan kostnad för Kunden). Kunden ska inom skälig tid informeras för det fall så sker. Ackord Städ AB har dock rätt att istället låta annan medarbetare utföra städningen, såvida inte annat framgår av Avtalet.

9. Redskap och material

Kunden tilldelas ett startkit med städmaterial (ej maskinell utrustning), som vid behov fylls på av Ackord Städ AB, och Kunden svarar därefter för att nödvändig städutrustning finns på plats. Nödvändig utrustning som inte ingår i startkitet (t.ex. dammsugare) tillhandahålls av Kunden, om inte annat framgår av Avtalet.

10. Åtkomsttillstädobjektet

Kunden ska tillse att Ackord Städ AB har fri åtkomst till städobjektet när städtid infaller.

Med fri åtkomst menas att personal kan komma in i bostaden liksom eventuella övriga utrymmen som Ackord Städ AB behöver åtkomst till för att kunna utföra uppdraget (såsom balkong, altan, tvättstuga, soprum etc.) under överenskommen tid, och kunna lämna när arbetet är klart. Det åligger härvid Kunden bl.a. att tillse att port/larmkod och nycklar är tillgängliga och aktuella.

Om Kunden försummar sina förpliktelser enligt det ovansagda, utgår full debitering för städning även om denna på grund av Kundens försummelse helt eller delvis inte kunnat utföras.

Ackord Städ AB är skyldiga att försöka nå Kunden på i Avtalet angivet telefonnummer för det fall fri åtkomst inte föreligger då städning ska påbörjas, i syfte att försöka lösa situationen. Om åtkomst kan uppnås genom sådan kontakt med Kunden, utförs städning därefter endast under resterande städtid, men full debitering utgår. Om kontakt med Kunden inte kan etableras inom 30 minuter (Ackord Städ AB är dock inte är skyldiga att ringa Kunden mer än en gång; vid uteblivet svar lämnas meddelande på telefonsvararen, om sådan finns), är städningen för det aktuella tillfället förbrukad och Ackord Städ AB inte skyldigt att utföra någon städning (full debitering för städtillfället utgår dock).

11. Fel och reklamation

Kunden ska skriftligen reklamera eventuella fel i utförd städtjänst inom skälig tid efter att denne märkt eller borde ha märkt felet. Om så inte sker går Kunden miste om rätten att göra gällande fel. Kunden är skyldig att granska utfört städarbete så snart denne befinner sig i bostaden.

Konsumenttjänstlagen innehåller bestämmelser i övrigt rörande fel och påföljder vid sådant.

12. Ansvarförskadorpåegendom

Kunden ska vid var tid ha en gällande hemförsäkring med sedvanlig omfattning.

Skador ska omedelbart rapporteras till Ackord Städ AB. Skador som inte rapporterats inom fem (5) dagar från skadehändelsen kommer inte att beaktas.

Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, och inte heller för indirekt skada såsom inkomstförlust och annan indirekt förlust.

Ackord Städ AB skadeståndsansvar är under alla förhållanden begränsat till ett belopp motsvarande det vid varje tid gällande prisbasbeloppet (44 300 kr).

13. Skattereduktion

För det fall Kunden önskar erhålla automatiskt skatteavdrag för privatpersoner (RUT) ska det anges särskilt i Avtalet.

Kunden är ansvarig för att de regler som finns för att erhålla skattereduktion för RUT-arbeten är uppfyllda. RUT-avdrag ges endast för en person per hushåll under en viss period.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

Kunden är skyldig att på begäran av Ackord Städ AB lämna information om den preliminära skattereduktion som beviljats av Skatteverket.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning enligt RUT äger Ackord Städ AB rätt att omgående fakturera Kunden återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp med betalningsvillkor tio (10) dagar. Beträffande ränta, inkassoavgifter m.m. gäller vad som stadgats i p. 2 ovan. Därutöver utgår en administrativ avgift på 500 kr per faktureringstillfälle avseende ej beviljad RUT som här avses.

Skatteavdrag kan endast medges för arbete som rent faktiskt utförts. Det innebär att skatteavdrag inte kan begäras i de fall där städningen av någon anledning inte utförs, såsom t.ex. vid avbokningar eller då fri åtkomst till städning inte föreligger.

14. Behandling av personuppgifter

Kunden är införstådd med och samtycker till Ackord Städ AB behandling av personuppgifter, inklusive personnummer. Behandlingen omfattar uppgifter om Kunden och Kundens köp, vilka registreras som underlag för fakturerings- och reskontrabehandling samt personligt anpassade kundförmåner. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till Ackord Städ AB samarbetspartners. Kunden är införstådd med att kunden automatiskt kan komma att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger Ackord Städ AB rätt att för detta syfte tillhandahålla uppgifter om kundens avtal och tjänster. Kunden medger därtill att Ackord Städ AB på automatisk väg, äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation.

15. Kommunikation

All kommunikation mellan kund och Ackord Städ AB ska ske per e-mail till i Avtalet angivna e- mailadresserom annat inte särskilt anges i Avtalet.

Kunden ansvarar för att den information som skickas på uppgiven e-mailadress kommer Kunden till del. Meddelanden anses ha kommit andra parten tillhanda två (2) dagar efter att e-mail skickats till uppgiven e-mailadress, och såvida inte felmeddelande erhållits.

16. Ändringar

Ackord Städ AB äger rätt att med trettio (30) dagars varsel företa ändringar i Allmänna villkoren. Sådana förändringar meddelas via e-mail till Kund och träder i kraft trettio (30) dagar efter att meddelandet skickats med e-mail.

Kund som inte accepterar ändringarna ska inom fjorton (14) dagar från det att meddelande om ändring i villkoren mottogs skriftligen meddela Ackord Städ AB. Om sådant meddelande inte lämnas anses Kunden ha godkänt ändringen.

17. Force majeur

Ackord Städ AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet eller Allmänna Villkoren, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, krig, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.

18. Avtals tid och uppsägning

Avtalet löper tillsvidare, med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.

Uppsägning ska ske skriftligen genom e-mail.

Under uppsägningstiden äger Kunden inte utnyttja kostnadsfria avbokningar.

Endera part äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om andra parten hamnar på obestånd, försätts i konkurs eller ställer in betalningarna.

19. Överlåtelse

Part får inte utan andra partens skriftliga godkännande helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Ackord Städ AB får dock utan sådant godkännande överlåta Avtalet till annat koncernbolag, eller till extern aktör som genom förvärv eller på annat sätt övertagit hela eller delar av aktuell rörelse i Ackord Städ AB.